- en del af Odsherred Kommune
Projekter

Herunder er et eksempel på et projekt i Bevægelseshaven beskrevet udfra Læreplanstemaet Kulturelle udtryksformer og værdier.

Sammenhæng: Hvorfor vil vi arbejde med dette?

Kultur er et udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Gennem mødet med andre og det der er anderledes, definerer vi vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle rødder. Børn har et klart og naturligt blik for kulturelle udtryksformer. Når børn får lov til at udfolde sig varieret og møde flere kulturelle oplevelser, bliver deres opfattelse af verden og andre mennesker mere nuanceret. Deres egne muligheder og potentialer bliver således mere tydelige for dem selv.

Børn har en naturlig fantasifuld måde at møde og tolke verden på, men de har i høj grad brug for inspiration fra andre til at videreudvikle og udtrykke deres eget iboende potentiale. Voksne der kan formidle andre udtryksformer, kunst og kultur, er med til at sætte gang i børns udvikling af deres kulturelle udtryksformer. Børn skal gennem oplevelser af kunst, kultur, musik og materialer, inspireres til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder.

Indtryk skal komme til udtryk

Vores institution er præget af en kulturel mangfoldighed, hvilket vi ser som en gave i forhold til udvikling af børnenes tolerance og respekt for andre kulturer og værdier.
Børnene skal have mulighed for at deltage i kreative og kunstneriske aktiviteter, hvor de kan lege, opleve og eksperimentere med forskellige former for materiale og redskaber. Gennem musiske aktiviteter, samt kulturelle tilbud ud af huset, skal børnene have mulighed for, at inspireres til at gøre brug af forskellige udtryksformer.

Tiltag: Hvad vil vi gøre?

Børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
Børnene har adgang til materiale, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende, kulturelle aktiviteter.
Børnene får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud.
De voksne vil differentiere indenfor alder.

Personalet skal skabe rum for børnenes kreative og kunstneriske muligheder ved at forskellige former for materiale som papir, farver, maling, lim m.m. er tilgængelige for børnene. Personalets rolle er at være inspiratorer ved, at møde børnene, hvor de er i deres kreative processer og sammen med børnene videreudvikle disse processer.
Personalet skal være motiverende kulturformidlere ved at introducere børnene for varierende kulturelle tilbud. Det være sig sanseudstillinger, teater og museumsbesøg m.m..
Personalet skal bidrage til børnenes skabende kulturelle aktiviteter gennem eksempelvis opførelse af små teaterstykker og musikforløb.
Udklædningstøj og rekvisitter er intakte og tilgængelige for børnene.
Personalet skal gøre højtider og traditioner tydelige ved at fortælle om og fejre de danske traditioner som jul, påske og fastelavn. Personalet udveksler viden og erfaringer og sparrer med hinanden.

Tegn: Hvad vil vi gerne se børnene gøre?

  • På eget initiativ opsøger kreative aktiviteter
  • Gennem deres lege vise, at de er inspirerede af de kulturelle tilbud, som er introduceret for dem.
  • På eget initiativ synge, danse og bruge musikinstrumenter.
  • Fortælle om traditioner ved højtider eksempelvis fastelavnsris, julemand og påskeæg.

Inddragelse af Forældrebestyrelsen

Efter personalets samlede evaluering af temaet kulturelle udtryksformer og værdier inddrages bestyrelsen. De får udleveret overordnet SMTTE, evaluering og dokumentation til gennemgang og diskussion.
Planlagt pædagogisk aktivitet
Fra 1. september til 31. oktober vil vi arbejde med emnet på alle grupper. Personalet på grupperne vil formidle gennem nyhedsbreve og opslag, hvad der vil foregå på grupperne.
Vi afslutter projektet med et fælles arrangement for forældre torsdag d. 30. oktober.  

Evaluering

Hver stue laver SMTTE på tilrettelagte aktiviteter, samt praksisfortællinger og iagttagelser. På stuemøder analyserer og reflekterer personalet på baggrund af praksisfortællinger og vurderer, om målene for læring er opfyldt. På personalemødet, hvor vi samlet evaluerer på læreplanstemaet kulturelle udtryksformer og værdier, medbringes stuernes SMTTE og evaluering.

Dokumentation

Personalet udfærdiger nyhedsbreve med aktiviteter og udarbejder aktiviteter med brug af SMTTE
Foto med børn i leg og aktivitet med kreative processer sang, musik og dans.
Plancher over aktiviteter med tekst og billeder.

Billeder og små historier om det enkelte barn til at sætte i barnets bog på INFOBA

Barnets kulturelle udtryksformer og værdier er overskriften for efteråret projekt i Bevægelseshaven.