- en del af Odsherred Kommune
Mild Specialisering
Mild specialiseret

I Bevægelseshaven har vi 5 pladser under det, vi kalder mild specialisering.

Det er til børn, der har særlige behov for støtte i deres udvikling. Det er pædagogerne på de enkelte grupper i samarbejde med forældre, vores specialpædagogiske konsulent og ppr, der står for opgaverne med børn, der er visiteret til en mild specialiseret plads.

Vi begynder altid med den almene pædagogiske indsats

Barnet er unikt, og vi har ret til at være forskellige.

Ved modtagelsen af det nye barn i børnehaven er barnet ikke ubekendt med børnehaven. Barnet har været på besøg flere gange med sin dagpleje og har været til introduktionsmøde med far og mor i børnehaven, hvor de har mødt primærpædagogen. Med udgangspunkt i kufferten og barnets bog arbejder vi med kontakten til barnet. Det er vores oplevelse at alle børn gerne vil fortælle om sig selv; hvem er jeg, hvad er jeg god til, hvilke oplevelser kan jeg huske fra min dagpleje, hvilke sange kender jeg, barnet fortæller gerne ikke en gang, men rigtig mange gange. Det skaber meningsfyldt kontakt både for barnet og den voksne. Den voksnes rolle er at vise interesse, at være til stede og være en interessant voksen, der har noget at byde på.

Tilknytning og tillid er afsæt for at skabe udvikling for barnet i børnehaven.

Særlige hensyn til barnet

Det er vigtigt for os at et fællesskab ikke er noget man træder ind i, men at børnene og de voksne sammen skaber det fælles. Det vil i denne forbindelse sige, at hvis der er noget, som ikke fungerer for barnet eller i gruppen, begynder vi at lave forskellige iagttagelser, vi eksperimenterer med forskellige metoder, og vi bruger personalemødet til supervision. Herefter eksperimenterer vi igen. Hvad virker, det må vi gøre mere af. Hvor er barnets/gruppens ressurcer?

Vi lægger stor vægt på den daglige kontakt til forældrene, her arbejder vi med tryghed og tillid. Vi har samtaler efter 3 mdr., hvor vi taler om barnets trivsel og udvikling, og hvad vi skal samarbejde om i fremtiden.

Herefter har vi samtaler efter behov.

Specialpædagogisk indsats

Sker der ikke udvikling efter en intensivering af personale og forældre arbejde med barnet, og vi stadig er bekymret for barnets udvikling, indstiller vi i samarbejde med forældrene til en mild specialiseret plads.

Barnet i den milde specialisering

Alle har ret til at føle sig som en del af et fællesskab.

Alle børn er unikke og skal møde den pædagogik, der er den rigtige for dem. For børn, som har andre forudsætninger, tages særlige hensyn. Hensynet er individuelt, afhængig af barnets formåen. 

Vi mener, at samværet mellem mennesker, og det at have venner, er grundlaget for udvikling og ”det gode liv”.

Det er vigtigt, at pædagogen tager udgangspunkt i barnets situation og hjælper ham/hende videre med respekt for barnets egen identitet, evner og behov.

Alle børn har tilknytning til en børnegruppe samt primære voksne. Grupperne er aldersinddelte og der foregår målrettet pædagogik på det enkelte trin.

Børn, der er i en mild specialiseret plads, indgår i grupperne på lige fod med de andre børn. Dette giver mulighed for spejling af andre børns adfærd og fællesskabet giver mulighed for udvikling af rummelighed og forståelse for forskellighed.

Udvikling

Vi skaber bevidste forløb hvor børn lærer, tilegner sig viden, indgår i fællesskaber og udvikler venskaber.

Venskaber

At have gode venner betyder: Glæde, tryghed, udvikling, at eksperimentere, have mod, fællesskab, jeg/vi – bevidsthed. 

Identitet og selvværd: At udvikle venskaber forudsætter at barnet ved hvem det er og hvad de har at byde ind med i legen. Derfor arbejder vi med udvikling af barnets selvværd, selvtillid og identitet.

Motorisk udvikling

Motorik og bevægelse er et vigtigt element i barnets udvikling. Vi skaber muligheder for fysisk aktivitet på forskellige måder og understøtter barnets naturlige trang til at bevæge sig. Vi arbejder målrettet med motorisk træning for børn der har særlig behov herfor.

Legen

Er omdrejningspunktet i børnehaven. I legen udvikler børnene færdigheder af enhver art: Sociale, følelsesmæssige, motoriske og vidensmæssige. Nogle børn har brug for ekstra hjælp for at udvikle sig. Derfor deltager de voksne i børnenes lege, nå der er behov for det.

Forældresamarbejde

Vi tilbyder et tæt forældresamarbejde – det vil sige den almindelige daglige kontakt og samtaler med status på barnets udvikling. Som en del af arbejdet med barnet er forældrene en aktiv del af processen. Der tages højde for barnet og familiens individuelle behov i forhold til samarbejdsmodel.